Våra verksamhetsområden är affärsjuridik och immaterialrätt med fokus på svensk och internationell affärsjuridik med särskild erfarenhet av bl.a. aktieöverlåtelser, kommersiella avtal, GDPR, förhandlingar, strategisk analys och skydd till kommersialisering och tvistelösning.

Affärsjuridik är ett samlingsbegrepp för många olika rättsområden. Vi fokuserar på avtalsrätt och bolagsrätt. Hos oss får du välgrundade och proaktiva råd inom de flesta affärsjuridiska områden. Du kan anlita oss i specifika frågor eller i form av löpande rådgivning. Läs mer här vad detta kan innebära för dig.

Immaterialrätten har fått en allt större betydelse för företag i deras strategiska planering för tillväxt genom att skydda olika typer av immateriell egendom såsom varumärken, upphovsrätt, patent och design. Alla innovativa företag bör se över sina immateriella tillgångar och skydda dessa från olovligt utnyttjande. Som specialist hjälper vi dig att utvärdera, registrera, kommersialisera och försvara era rättigheter och därmed bidra till affärsmässig trygghet och framgång. Läs mer här vad detta kan innebära för dig.

Avtalsrätt

En förutsättning för ett bra avtal är att noga sätta sig in i det egna företagets verksamhet för att förstå de kommersiella förutsättningarna - vilken är vår position, vad vill vi uppnå, vad är motpartens position, hur ser vårt erbjudande ut, hur når vi ut till marknaden bäst etc. är frågor som lägger grunden till ett bra avtalsutkast. Vid avtalsskrivning måste man vara metodisk. Istället för att sluta ett avtal åt gången är det bra att tänka efter vilket innehåll bör våra avtal ha för att bäst reflektera företagets affärsmodell. Det går att komma långt redan genom att tänka efter avtalsprinciperna för de viktigaste avtalsvillkoren och regler för avvikelser från grundläggande principer.

Vi biträder våra klienter med att analysera, upprätta men också granska kommersiella avtal inom de flesta avtalsområden och branscher. Vi erbjuder även strategisk rådgivning vid olika typer av affärer. Vi har lång erfarenhet av förhandlingar och upprättande av avtal.

Exempel på avtal som vi kan hjälpa till att upprätta är:

- Aktieägaravtal

- Anställningsavtal

- Forsknings- och utvecklingsavtal

- Licensavtal

- Samarbetsavtal

- Sekretessavtal

- Tillverknings-, leverans- och distributionsavtal

Bolagsrätt

Bolagsrätten har en grundläggande funktion i företagens vardag och omfattar bl.a. regler som styr beslutsfattande vid bolagsstämmor och styrelsemöten, kapitalanskaffning, avveckling och frågor kopplade till ägande och formerna för det.

 

Vi kan bistå med rådgivning inom allt som sorterar inom bolagsrättens område – från det viktiga valet av bolagsform till olika frågor som aktualiseras i den dagliga verksamheten, t.ex. ansvar för styrelse och VD, bolagsstämmor, upprättande av bolagsordning, aktieägaravtal, joint ventures, samarbetsavtal, kapitalskydd, minoritetsskydd och upprättande och ingivande av årsredovisning och formalia kring registreringsärenden.

Immaterialrätt

Immaterialrätten bygger på ett antal lagar och prejudikat som syftar till att ge ett skydd mot bland annat kopiering. Den delas vanligtvis upp i industriellt rättsskydd och upphovsrätt. Det industriella rättsskyddet omfattar patentskydd, varumärkesskydd, designskydd, skydd för geografiska ursprungsbeteckningar och skydd för företagshemligheter.

 

Patent – är ett skydd för en ny, teknisk lösning på ett problem. Det ger ett skydd mot att annan utnyttjar uppfinningen i det land patentet beviljats. För att få patent skall uppfinningen vara ny, ha uppfinningshöjd och vara industriellt tillämpbar. Ett patent ger ensamrätt i upp till 20 år.

 

Varumärke – är ett kännetecken som utmärker din specifika vara eller tjänst och skiljer den från andras. Om ditt varumärke uppfyller kriterierna för skydd kan det registreras, vilket rekommenderas för att hindra att annan registrerar liknande varumärke för samma eller liknande varor och därmed hindrar dig från fortsatt användning av ditt varumärke. En registrering gäller i 10 år och kan förnyas för nya tioårsperioder.

 

Design – Det finns både registrerat och oregistrerat skydd för design. De viktigaste kraven för att en designregistrering ska vara giltig är att designen måste vara både ny och särpräglad. En designregistrering gäller vanligtvis (beroende av land) i fem år och kan förnyas för ytterligare fyra femårsperioder.

 

Geografiska ursprungsbeteckningar – är beteckningar för vin, sprit, livsmedel och jordbruksprodukter som skyddas genom ett EU-direktiv tex Champagne och Kalixlöjrom. En förutsättning för skydd är att råvarorna kommer från visst område och att produktionen sker där samt att både råvaror och produktion till stor del är beroende av platsens unika miljö.

 

Företagshemligheter – är sådan information om affärs- eller driftförhållanden i ett företags rörelse som företaget håller hemlig och vars röjande är ägnat att medföra skada för detta i konkurrens-hänseende. Lagen gäller för både teknisk och icke-teknisk information t.ex. affärsplaner och kundregister. Lagen har fått sin mest praktiska användning för att hindra att samarbetspartners, konkurrenter och tidigare anställda utnyttjar hemlig information som de har tagit del av i förtroende.

 

Vi bistår med rådgivning till våra klienter med allt från namnsökningsprocessen, undersökningar avseende tidigare rättigheter, ansökningar om registrering av rättighet, rättsliga utredningar avseende tvister, till upprättande av IP-strategier.

Marknadsrätt

Marknadsföring kan definieras som processen där företag skapar värde för kunderna och bygger starka kundrelationer för att fånga kunders intresse i gengäld. Inom marknadsrätten regleras hur näringsidkare bör bete sig i sin verksamhet mot konsumenter och näringsidkare. Ett stort antal europeiska direktiv behandlar numera skyddet för konsumenterna från olika marknadsförings-metoder (vilseledande reklam, jämförande reklam, distansavtal, e-handel m.m.). I den svenska marknadsföringslagen anges att marknadsföring skall stämma överens med god marknadsföringssed. Med god marknadsföringssed avses god affärssed och andra normer som beskrivs acceptabelt inom marknadsföring. Normerna består av lagar, praxis och branschkoder som finns i både rättsliga och utomrättsliga regler.

 

Vi bistår våra klienter med rådgivning som rör marknadsföringsstrategier, reklam- och marknadsföringskampanjer och andra marknadsaktiviteter.